Hur man värderar ett företag

Det är viktigt att först skaffa sig en realistisk bild av vad ett företag är värt, både för köparen och säljaren. Man kan värdera företag på flera sätt. Genom att se till den årliga omsättningen, hur många verksamma år bolaget har, hur de har hanterat konjunkturens upp- och nergångar i branschen och i vilken omfattning och inriktning de har valt att utvecklas.

Men den allra vanligaste utgångspunkten för en värdering är dock ”vinsten före skatt multiplicerad med en multipel.” Storleken på multipeln påverkas bland annat av hur välskött bolaget är, storlek och kategori av kundkrets samt hur attraktivt det är på marknaden. Oftast ligger en värderingsmultipel inom riktvärdet fyra till fem. Här gäller det dock att utgå från en rättvis och hållbar vinstnivå.

Om ett företag är under utveckling, ännu inte har visat någon vinst eller bara en liten sådan är det andra faktorer som styr. Det som kan påverka är bland annat vilken bransch bolaget befinner sig, vad det har specialiserat sig på och hur vanlig den är, vilka framtidsutsikter dess produkter eller tjänster har, om det finns några patent eller befintliga kundavtal som kan dra upp värdet.

Bolag med särskilt snabb tillväxt som till exempel inom IT-branschen eller webb- och app-utvecklingen, har en förmåga att skapa högre värderingar än andra då efterfrågan är större i inledningsfasen än tillgången till den. Annat som kan påverka priset är vilken betydelse företaget har för köparen, har det ett strategiskt värde eller kan det styrkas att den tidigare ledningen har drivit bolaget på ett framgångsrikt sätt?

Man kan använda sig av nedanstående för att få en bra bild av värdet på just ditt företag.

För det första – utgå från vinst. Här behövs ingen närmare förklaring.

Sedan är det viktigt att justera vinsten uppåt eller nedåt beroende på vilka utgifter man har i sitt företag. Återinvesteringar, höga eller inga lönekostnader, stora pensionsavsättningar eller en dyr firmabil påverkar värdet på företaget.

Summera genom att lägga ihop de tre senaste boksluten och dela med tre. Då borde du få en genomsnittlig årsavkastning

Sist men inte minst är att multiplicera. Värdet på en rörelse kan till stor del bero på startkostnaden. En liten rörelse med små startkostnader påverkas snabbt av konkurrenssituationen. Du som köpare löper en högre risk och vill såklart få en snabbare avkastning på din insats. Normalt sett är en sådan rörelse värd mellan en och två årsvinster.

En industrirörelse med maskinpark och eventuellt lokal har en mindre riskpremie och där brukar prissumman landa på i genomsnitt två och fyra årsvinster.

Vidare finns det många enmansbolag och där blir värderingsfrågan lite knivigare. Oftast sitter företagets all samlad kunskap hos ägaren. Det är nästan omöjligt att värdera ett enmansbolag och när man vill sälja ett sådant finns det några möjligheter att lösa problemet på. Det ena är att man tar in en köpare och agerar som en mentor för denne under en övergångsperiod. Det andra är att den förre ägaren är kvar i företaget under en period och att köpeskillingen delas upp i omgångar. Här kan till exempel hälften betalas vid tillträdet, 25 % inom ett år och resterande ytterligare ett år senare, dock under förutsättning att kunderna finns kvar. Enmansbolag måste bedömas var för sig och det finns ingen allmän formel att ta förlita sig på. Till ett sådant här företag är det väldigt viktigt att hitta rätt köpare.